Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Чакан долборунун максаты:

Бал арычылыкты жогорулатуу. элди таза бал менен камсыз кылуу.

Аткарылышы боюнча маалымат:

Kyrgyzstan KYR