Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Чакан долборунун максаты: 

1) бал ондуруу менен айылыбыздагы тамактануунун коп турдулуугун жогорулатуу

2) бал ондуруу сырларын башкалар менен болушуу - уйротуу


Аткарылышы боюнча маалымат:

Kyrgyzstan KYR