Welcome to the

Kyrgyzstan
Space shortcuts
Kyrgyzstan KYR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Помидордон сонун тушум алып, кышка даярдык коруп жатабыз.


11.10.2021

   Биогумус менен остурулгон пияздардын тушумун жыйнап, тамак ашка колдонуп жатабыз.

Image AddedImage Added

Kyrgyzstan KYR